0
Connect with facebook
תקנון


1.       כללי
 
1.1                ברוכים הבאים לאתר   www.coupo.co.il   (להלן: " האתר "). האתר ושירות המנויים שלו מופעלים, מנוהלים ובבעלות קופו ישראל בע"מ ח.פ. 51-4502152 (להלן: "קופו").
1.2                קופו מציעה את שירותיה בכפוף לתנאי השימוש, אולם שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים בתקנון זה מזמן לזמן. כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי . תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
1.3                עושה שימוש, מבקר או מדפדף באתר (להלן: "רוכש"/"לקוח"), מביע בזאת את הסכמתו לכל  תנאי השימוש המחייבים, המפורטים בזאת להלן. קופו שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. יש לקרוא בקפידה את כל ההוראות שלהלן.
1.4                התנאים הבאים המופיעים להלן, מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לקופו.
 
 
2.       תנאי השימוש
 
2.1                בכפוף לאמור בסע' 1 לעיל, שימוש בשירותים של קופו מהווה הסכמה לקבל מיילים מקופו. הסכמה לקבלת המיילים הינה חלק בלתי נפרד מהרישום לשירותי קופו. הסכמה זו אף מהווה הסכמה לכך שכל הערה, הסכם, גילוי או כל תקשורת אחרת שנשלחים מהאתר או מקופו, עומדים בכל דרישה חוקית בנוגע לתקשורת.
2.2                קופו מציעה ללקוחותיה לרכוש מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים (להלן: "בית עסק" ו/או ''המוכרים'') במחירים אטרקטיביים, בשיטת המכירות הקבוצתיות המוזילות את מחיר המוצר ו/או השירות הניתן.
2.3                למען הסר ספק, יובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמה בלבד להצגת ומכירת המוצרים המופיעים בו ואין לראות בו "מוכר". מוכר המוצרים/שירותים הינו בית העסק שהציע את המוצר/השירות.
2.4                בכל יום יוצגו באתר עסקאות שונות ומגוונות לרכישת מוצרים ו/או שירותים לקהל הצרכנים. העסקאות יוצגו באתר למשך 24 שעות, או יותר (בכפוף לתנאי העסקה). לקוח המצטרף לעסקה מביע הסכמתו להזמין בשמו ועבורו מאת בית העסק, את המוצר ו/או השירות בהתאם לתקנון שלעיל ולפרטים והתנאים המופיעים בעמוד בו הוא מפורסם באתר.
2.5                ליד כל מוצר המוצג באתר יפורט שם בית העסק המציע את העסקה, פרטי ההתקשרות עימו, מחיר המוצר/שירות, מינימום של רוכשים הנדרש כדי שהעסקה תצא לפועל, מקסימום של מוצרים שיכול הלקוח לרכוש באותה עסקה, תוקף העסקה, וכל דבר אחר הנוגע לעסקה, כפי שקופו תמצא לנכון לפרסם. מחיר ה מוצר/שירות אשר יוצג באתר יופיע לצד המוצר המוצע בצירוף תיאור קצר אודותיו. התיאור המוצג הינו באחריותו הבלעדית של בית העסק או המוכר.
2.6                מחיר המוצר/שירות הינו המחיר כפי שמוצע על ידי המוכר בעסקה הזו. קופו, אינה מבצעת השוואת מחירים בטרם הצגת העסקה באתר ועל כן אינה מתחייבת כי המחיר המוצג משקף בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק.
2.7                רכישת מוצר/שירות תתאפשר רק ללקוחות הרשומים לאתר. רישום לאתר מותנית בהזנת הפרטים בעמ' הרישום.
2.8                ביצוע העסקה ומימושה בפועל מותנה במינימום רוכשים. כמות המינימום הנדרשת משתנה מעסקה לעסקה ומצוינת ליד המוצר/שירות המוצע. הרשמה לקנייה הקבוצתית מהווה הסכמה לקניה מיידית של המוצר, וכל עסקה שתגיע למינימום הקונים הנדרש, תטופל באופן מיידי.
2.9                במקרה בו עסקה לא תגיע למינימום רוכשים נדרש, תהיה קופו רשאית לבטל העסקה והרוכש לא יחויב בגינה.   יובהר כי, כמות המוצרים המוצעת למכירה בכל הצעת רכישה הינה קבועה ונקבעת מראש לפי שיקול דעתה של קופו בתיאום עם בעל העסק, וכי כמות המינימום הנדרשת, היא תנאי לקיום העסקה.
2.10             יצאה העסקה לפועל, יקבל הרוכש, ביום שלאחר סיום העסקה, שובר לכתובת המייל שהזין באתר. הרוכש ידפיס השובר ויציגו בבית העסק לצורך מימושו. קבלת המוצר ו/או השירות בבית העסק, מותנית בהצגת השובר המאושר בצירוף תעודה מזהה. קופו לא תישא באחריות במקרה בו השובר אבד/נגנב ונפדה ע"י אדם אחר.
2.11             לכל עסקה תוקף מימוש ופירעון שונים, ועל מנת לפדות השובר יש לעקוב אחר המידע המופיע לצד המוצר/שירות באתר.
2.12             קופו שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי בהתקיים התנאים שלהלן:
·          חלה טעות אנוש
·          חלה טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר
·          חלה טעות במחיר המוצר
·          חלה טעות בתנאי התשלום
·          חלה טעות במספר הקונים המינימלי הנדרש
·          כל עניין אחר
במקרה של טעות כאמור, תשלח קופו הודעה לכתובת המייל של הרוכש כפי שנמסרה בעת רישומו לאתר. קופו לא תהיה אחראית במקרה בו כתובת המייל שמסר הרוכש בעת רישומו לאתר שגויה, או במקרה של תקלה טכנית כלשהי.
 
 
3.       הרשאות
 
3.1                רשאי להשתתף ברכישה בגיר בן 18 שנים ומעלה וברשותו כתובת מייל, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, קופו רשאית למנוע השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש .
3.2                מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא קופו רשאית למנוע השתתפותו של לקוח במכירה במקרים הבאים:
·          נמסרו ע"י הלקוח פרטים שגויים
·          ביצע הלקוח מעשה או מחדל הפוגעים, או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים.
·          נחסם כרטיס האשראי שברשות הלקוח, או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי .
 
3.3                מסירת פרטים כוזבים, התחזות לאדם אחר או שימוש בפרטי כרטיס אשראי של אדם אחר מהווים עבירות פליליות ע"פ חוק. קופו שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לה או לבעלי העסק ו/או למי מטעמם, עקב שיבוש הליכי המכירה באתר, או מכל סיבה אחרת.
 
 
4.       רכישה דרך האתר
 
4.1                לשם רכישת מוצרים דרך האתר, נדרש כל רוכש למלא את פרטיו המלאים, כמפורט להלן: שם מלא, מס' ת.ז., פרטי כרטיס אשראי, כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת מייל. יובהר כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של נרשם הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה אליה נרשם והן לגבייה. קופו שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לעכב את המכירה הקבוצתית, עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי שאר הנרשמים.
4.2                לרוכש אפשרות לצפות דרך האתר בעסקאות שבוצעו על ידו בעבר ובהזמנות שהעסקה לגביהן אושרה. וכן אפשרות להדפסת השוברים אותם רכש דרך האתר.
4.3                שימוש באתר ו/או בשירותי קופו, מהווה הצהרה והתחייבות מצד הרוכש כי כל המידע שסופק על ידו הוא מלא ומדויק. קופו אינה יכולה לכבד כרטיסי אשראי בין-לאומיים. סודיות המידע בחשבונו של הרוכש לרבות הסיסמא והגבלת הגישה למחשבו האישי, היא באחריותו הבלעדית. שימוש באתר מהווה הסכמה וקבלה של כלל הפעילויות שמתרחשות בחשבונו של הרוכש. כמו כן, באחריות הרוכש לעדכן ולספק לקופו את פרטיו האישיים, לרבות כתובת המייל המדויקת שלו, כתובת למשלוחים, מספר טלפון, כרטיס אשראי בתוקף ומידע על חיובים כספיים בקשר לשירותים של קופו.
 
 
5.       בטיחות קניה באתר
 
קופו מתחייבת לשירותי אבטחה אמינים. כמו כן מתחייבת קופו כי הרוכש לא ישלם דבר מעבר לחיובים שהיא רשאית לגבות. וזאת גם במקרים בהם יהיו חיובים, אם יהיו, לא מורשים שנעשו בחשבון כרטיס האשראי של לקוחותיה בעקבות פרצות באבטחה. קופו מתחייבת לא למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי (פרט לבעל העסק שהציע את העסקה), כל עוד הדין אינו מחייבה לעשות כן.
 
 
6.       שוברי מתנה
 
6.1                קופו מאפשרת הזמנת "שובר מתנה" למוצר ו/או שירות דרך האתר. המוצר/שירות נרכש באמצעות הרוכש דרך חשבונו האישי באתר (בהנחה שהעסקה יצאה לפועל) ומוענק לאדם אחר. במידה והרוכש מעוניין כי המוצר/שירות יפדה בידי אדם אחר, יש להזין את פרטיו המלאים של מקבל המתנה הכוללים את שמו המלא, מענו, טלפון וכתובת המייל שלו.
6.2                שובר מתנה לא יוכל לשמש עבור קניית שובר מתנה אחרת, היא לא ניתנת לפדיון בכסף ולא ניתן להחזירה תמורת החזר כספי. קופו אינה אחראית לשובר מתנה שאבד/נגנב ונפדה ע"י אדם אחר.
 
 
7.       תשלום
 
7.1                המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
7.2                עסקה שאושרה מהווה קנייה של המוצר, ומחייבת את הרוכש בתשלום מלא עבור המוצר/שירות, בהתאם למחיר שהוצג באתר. בהצטרפותו לעסקה מאשר הרוכש לגבות מחשבון כרטיס האשראי שלו את הסכומים בגין הרכישות שביצע דרך האתר.
7.3                חיוב הרוכש יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שנמסר ע"י קופו לבית העסק.
7.4                במקרה שבו חברת כרטיס האשראי תסרב לכבד את כרטיס האשראי של הרוכש, תבוטל השתתפותו בעסקה, המוצר לא יסופק לו והוא יחויב בדמי ביטול.
7.5                קופו אינה אחראית לכל עמלות בנק נוספות, חיובי ריביות, חיובים כספיים, חיובי אוברדראפט (יתרות חובה), או כל עמלה ו/או חיוב אחר הנגרם כתוצאה מחיובים שנגבו על ידיה.
 
 
8.       ביטול עסקה
 
8.1                זכותו של כל רוכש דרך האתר, לבטל את השתתפותו ברכישת המוצר/שירות, במידה והעסקה טרם אושרה. רצה הרוכש לבטל את השתתפותו ברכישת המוצר/שירות לאחר אישור העסקה, יוכל לבטל השתתפותו ע"י התקשרות עם נציגי קופו.
8.2                כל    מקרה של בקשה מצד רוכש כלשהו לביטול השתתפותו ברכישת מוצר/שירות תיבחן לגופו של עניין, והחזר כספי יינתן בהתאם למדיניות ההחזרים של קופו ולהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק").
 
 
9.       כניסה ושימוש בשירותי האתר
 
הלקוח מסכים בזאת, כדלקמן:
9.1                שלא להעלות, לפרסם, לשלוח במייל, או בכל דרך אחרת, להעביר תוכן כלשהו שמכיל וירוסים, לתוכנות או לכל קוד מחשב אחר, מסמכים או תוכניות, שתוכנן, עלול להפריע, להרוס, לפגוע או להגביל את השימושיות של כל תוכנת מחשב, חומרה, ציוד או תוכן הקשור לאתר.
9.2                שלא להפריע בכל אופן לשירותים או לרשת הקשורים לאתר.
9.3                שלא להפר אף אחד מהנהלים, המדיניות או הרגולציה של הרשתות הקשורות לאתר והתנאים המוצגים באתר.
9.4                שלא להתנהל באופן פוגעני במהלך השימוש בשירותים או באתר
9.5                ידוע ללקוח, כי הוא אחראי באופן אישי, לשפות במלוא גובה הסכום את קופו וכל מי מטעמה, עבור כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, לרבות בקשר עם ניסיון להוריד או הורדה לא מורשית או שכפול אחר של חומרים מהאתר, לבד או יחד עם אחר, או תחת סמכותו של כל אדם אחר, ללא הגבלה, כאשר נזקים אלו כוללים, ללא הגבלה, כל נזק ישיר עקיף ו/או תוצאתי, לרבות כתוצאה מהורדות לא מורשות מהשירות באתר זה, כולל, אך לא רק, נזקים שנגרמו מאובדן הכנסה, אובדן רכוש, קנסות, שכר טרחת עורכי-דין ועלויות נוספות, כולל, ללא הגבלה, נזקים שנגרמו כתוצאה מתביעה ו/או קנסות שיתקבלו ו/או הפסדים ו/או צווי מניעה.
 
 
10.    סיום שימוש והתקשרות
 
10.1             קופו רשאית לחסום כניסה/גישה לאתר, של לקוח או להשעות את אפשרות הכניסה/גישה, מכל או מחלק של האתר ללא צורך בהודעה מוקדמת, בגין כל התנהגות/פעולה, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, היא מפרה דין כלשהו או שהיא מזיקה לאינטרסים של משתמש אחר, ספק, צד שלישי, מפרסם, מממן, מעניק חסות, מעניק רישיון, נותן שירותים, או קופו עצמה.
10.2             לקוח יכול לבטל את רישומו לאתר בכל זמן, והביטול יכנס לתוקף מיידית. לא יינתנו החזרים כספיים או זיכויים עבור עסקאות שכבר אושרו ומוצרים ו/או שירותים שכבר נרכשו, אלא כאמור בסעיף 8 לעיל.
 
11.   תוכן האתר וכתיבת תכנים בו
 
11.1             קופו תציג באתר תקצירים, ביקורות, תגובות, תפריטי הנחיות והערות משתמשים, בנוגע למוצרים ולשירותים המוצגים באתר. קופו, בעלי מניותיה, מנהליה או עובדיה לא ישאו באחריות עבור אובדן או נזק הנגרם כתוצאה מהסתמכות של לקוח כלשהו על מידע הרשום באתר. על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית להעריך כל מידע, תגובה, דעה, עצה ביקורת, או כל תוכן אחר, הרשומים באתר.
11.2             אין בשליטתה ו/או באחריותה של קופו התוכן המצוי באתרים אחרים, אשר קישור בתוך האתר מוביל אליהם (להלן: "אתרים מקושרים"). התחברות לאתרים דרך קישור ו/או הורדה של כל מידע מאתרים מקושרים, נעשה באחריות הלקוח בלבד. קופו אינה מתחייבת שהורדות מאתרים מקושרים יהיו חוקיות. בנוסף, קופו אינה מתחייבת שאתרים מקושרים לא יכילו וירוסים או פגיעות מסוג אחר.
11.3             לקוח הרשום לשירותי האתר יהיה רשאי לכתוב באתר הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או כל תוכן אחר, כל עוד התוכן הנכתב הינו חוקי, ולא מגונה ו/או מאיים, משמיץ, פולש לפרטיות, מפר זכויות קניין רוחני, או פוגע בצד שלישי כלשהו.
11.4             תכנים באתר, כאמור לעיל, לא יכילו וירוסים, או כל סוג של דואר זבל (" spam "). הלקוח אינו מורשה להשתמש בכתובת מייל שקרית, להתחזות לכל אדם או ישות אחרת, או להונות באשר למקוריות של תוכן כלשהו.
11.5             קופו שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר או למחוק תכנים כאמור. קופו חופשית לעשות שימוש בכל הערה, מידע, רעיון, ביקורת, תגובה, או טכניקות או חומרים אחרים שלקוח כלשהו עלול לשלוח אליה (גם מבלי ליידע או לפצות), במידה ותמצא לנכון לעשות כן.
 
 
12.   זכויות שימוש
 
12.1             בפרסום של תוכן או חומר כלשהו באתר, מעניק הלקוח לקופו את הזכות/רשות להשתמש בו, באופן חופשי ובלתי חוזר מתמלוגים.
12.2             כמו כן, מעניק הלקוח לקופו את הזכות להפיק מחדש, לשנות, לאמץ, לפרסם, לתרגם, ליצור נגזרות של טפסי עבודה, להפיץ ולהשתמש בתכנים כאמור, בכל סוג של מדיה.
12.3             כן מעניק הלקוח לקופו את הזכות להשתמש בשם שפרסם בקשר לתכנים כאמור.
12.4             הלקוח מצהיר ומתחייב, כדלקמן:
·          הוא הבעלים/בעל השליטה בכל הזכויות של התכנים שפרסם
·          תוכנו של הפרסום אמיתי נכון ומדוייק
·          שימוש בתוכן שסיפק לא מפר את המדיניות של קופו ולא יגרום נזקים לכל אדם או ישות כלשהי
·          על הלקוח יהיה לשפות את קופו על כל תביעה בגין תוכן שסיפק.
12.5             לקופו יש את הרשות/זכות, אך לא את החובה, לבקר ולפקח, לשלוט, להוסיף או להסיר כל פעילות או תוכן המפורסמת באתר.
12.6             קופו אינה אחראית ולא מתחייבת לגבי כל תוכן שפורסם על-ידי לקוח כלשהו או ע"י צד שלישי.
 
 
13.   זכויות קניין
 
אתר   www.coupo.co.il מכיל מידע המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים או כל זכות קניינית אחרת. אלו מוגנים בכל הדרכים הקיימות. קופו הינה הבעלים של כל תכני האתר בהתאם לחוק זכויות יוצרים בישראל ועל כן אין לאף אדם הזכות   לשנות, להסיר, למחוק ו/או לעשות שימוש בכל דרך שהיא באחד או יותר מתכנים אלו.
 
 
14.   זכות מקוונת
 
מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של קופו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה
 
 
15.   זכויות יוצרים וסימני מסחר
 
עיצובים, תרשימים, צילומים, גרפים, רישומים, דוגמאות, המצאות או רעיונות, הסימן מסחרי, סימן שרות, שם מסחרי, שם דומיין, לוגו, סמל מסחרי, בצירוף כל תרגום, עיבוד, נגזרת ושילובם של אלה, וכל זכויות היוצרים על התוכנה, הינם של קופו וכל הזכויות בהם שמורות לקופו. שימוש בחומרים אלה-אסור בתכלית האיסור.
 
 
16.   הגנה על פרטיות
 
16.1             ידוע לרוכש כי פרטיו האישים, לאחר רישומו, יישמרו במאגרי המידע של קופו.
בהרשמתך באמצעות המייל או באמצעות פייסבוק, נקבל את השם, התמונה, והמייל שלך, ואם אפשר גם הטלפון, בכדי לשמור על קשר, ולצורך זיהוי באתר. אנחנו שומרים על הפרטיות ואבטחת המידע שלך. ובמקרה הצורך, תמיד תוכל לבקש למחוק את החשבון ו/או את כל הנתונים האישיים שלך באמצעות המייל: info@coupo.co.il
16.2             קופו מתחייבת שלא להעביר פרטי הרוכש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת לצורך ביצוע העסקה.
16.3             קופו לא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של הרוכש אלא רק לשם ביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הרוכש לבצע, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.
16.4             על אף האמור לעיל,   תהא קופו, רשאית להעביר פרטי הרוכש לצד שלישי במקרים בהם ביצע הרוכש מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או עשה הרוכש שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, ו/או אם התקבל בידי קופו צו המורה לה למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
16.5             קופו שומרת לעצמה הזכות להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 
 
17.   אחריות
 
17.1             קופו אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר, ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לטיבם, התאמתם לצרכיי הרוכש ו/או למפרט הטכני וכו'.
17.2             האתר מהווה אך ורק פלטפורמה להצגת המוצרים/שירותים לצורך ביצוע רכישות קבוצתיות במחירים אטרקטיביים.
17.3             לאור האמור, בדיקת המוצר, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה, הינם באחריותו הבלעדית של הרוכש.
17.4             יובהר להלן, כי קופו לא נושאת באחריות בגין שירותים בעלי סיכון גופני גבוה שנרכשו דרך האתר (לדוגמא:   ספורט אתגרי).
17.5             קופו לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית המתבצעת על ידי הרוכשים דרך האתר.
 
 
18.   תקפות התקנון
 
18.1             במקרה בו אחד או יותר מסעיפי תקנון זה יימצא מסיבה כלשהי בלתי אכיף, בלתי תקף ו/או לא חוקי באופן כלשהו, לא יפגע הדבר בתוקף יתר סעיפי התקנון.
18.2             מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אם ימצא אחד מסעיפי התקנון כרחב יתר על המידה ו/או כעולה על המותר על-פי חוק, בין אם המדובר במגבלה לעניין נושא, פעילות, זמן ו/או בכל עניין אחר (להלן: "העניין"), אזי יפורש העניין, כך שתצומצם תחולתו בהיקף הנדרש על-פי דין על-מנת שהסעיף ו/או המגבלה יהיו אכיפים על-פי דין.
 
 
19.   דין שיפוט
 
על הסכם זה, פרשנותו וביצועו יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות הקשורים להסכם זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.